20 Eylül 1990 Perşembe

17.1 DEDEM HÜSEYİN MAZHAR BEY'İN SİCİLİ

DEDEM
HÜSEYİN MAZHAR BEYİN
SİCİLİ

(Meraklısı için)

[Sicill-i Ahval Defteri Nu. 41, s. 433]

Hüseyin Mazhar Bey, tabur kâtibi İbrahim Hilmi Efendi merhûmun oğludur.

Bin iki yüz yetmiş üç sene-i hicriyesinde Dersaadet’de tevellüd etmişdir.

Hazîne-i Enderûn-ı Hümâyûn Mektebi’nde müretteb ulûmu bi’t-tahsîl şehâdetnâme almışdır. Türkçe kitâbet eder.

Bin üç yüz bir senesi şehr-i Şa’ban-ı şerîfinde yirmi sekiz yaşında olduğu halde Dâ’ire-i Celîle-i Sadâret-i Uzmâ Evrak Odası’na mülâzemetle dâhil ve üç yüz iki senesi Saferi’nin yirmi dördünde yüz elli guruş ma’âşa nâ’il olup üç yüz iki senesi Cumâde’l-Âhire’sinin yirmi yedisinde otuz guruş ve üç yüz üç senesi Şa’ban’ının sekizinde yetmiş guruş ve üç yüz beş senesi Rebî’ü’l-ahirinin selhinde yüz elli guruş ve üç yüz sekiz senesi Rebî’ü’l-evvel’inin dokuzunda bâ-irâde-i seniyye yüz guruş zamâyim icrâsiyle ma’âşı beş guruşa iblağ edilmiş ve üç yüz dört senesi Rebî’ü’l-ahirinde rütbe-i sâlise tevcih buyurulmuşdur.

Dâ’ire-i Sadâret-i Uzmâ Evrak Müdîriyet-i behiyyesinden mûmâileyhin terceme-i hâlinde muharrer ifâdesinin mukârin-i sıhhat idüğü ve müdâvimînden bulunduğu tâsdik olunmuş ve rütbe rü’ûs-ı hümâyûnu ile şehâdetnâme şu’bece görülerek i’âde kılınmışdır. Fî 12 Rebî’ü’l-âhir sene 1310 ve fî Teşrîn-i Evvel sene 1308.

Mûmâ-ileyhe bin üç yüz on bir sene-i hicriyesinde tebrîk ve tehniyeti vecîbesiyle berâber edây-ı da’vât-ı mefrûza-i velî-ni’met-i bî-minnet-i a’zamîyi mutazammın tanzîm etdiği târîhden dolayı sene-i merkûme Cumâde’l-ûlâsı gurresinde (29 Teşrîn-i Evvel sene 309) on aded Osmanlı altunu atiyye-i seniyye-i hazret-i hilâfet-penâhî ihsân buyurulmuşdur.

Mûmâ-ileyhe vezâ’if-i me’mûriyetini reviyyet-mendâne îfâ eylemekde olduğu cihetle sene-i merkûme şehr-i Şa’banü’l-mu’azzamının yirmi dokuzunda terfi’an rütbe-i sâniye sınıf-ı sânîsi tevcîh buyurulmuşdur. Mûmâ-ileyhin ma’âşı bin üç yüz dokuz senesi Receb-i şerîfinin yedisinde 23 Kânûn-ı Sânî sene 307 beş yüz elli guruşa ve şehr-i mezkurun on dördünde 1 Şubat sene 307 beşyüz seksen guruşa ve üç yüz on senesi Cumâde’l-âhire’sinin altısında 14 Kânûn-ı Evvel sene 308 yedi yüz guruşa ve üç yüz on bir senesi Cumâde’l-âhire’sinin sinin on yedisinde 14 Kânûn-ı Evvel sene 309 yedi yüz elli guruşa ve üç yüz on iki senesi Rebî’u’l-evvel’inin on üçünde 1 Eylül sene 310 sekiz yüz elli guruşa ve Cumâde’l-ûlâ’sının dördünde 22 Teşrîn-i Evvel sene 312 dokuz yüz elli guruşa ve üç yüz on üç senesi Zi’l-hicce’sinin yirmi dokuzunda 30 Mayıs sene 312 bin elli guruşa iblağ edildiği Sadâret-i Uzmâ Sicil Şu’besinin 22 Kânûn-ı Sânî sene 316 tarihli vukû’at cedvelinde gösterilmişdir. Mûmâ-ileyhe vezâ’if-i me’mûriyetini hüsn-i îfâda ıkdâm ve mesâîsine mebni bin üç yüz on dört senesi Receb-i şerîfinin on dokuzunda terfî’an rütbe-i sâniye sınıf-ı mütemâyizi tevcih buyrulmuşdur. Mumâ-ileyhin ma’âşı sene-i merkûme Şevval’inin dokuzunda 1 Mart sene 313 öşrü bi’t-te’cîl dokuz yüz kırk beş guruşa tenezzül ve üç yüz on beş senesi Zi’l-hicce’sinin dördünde 13 Nisan sene 314 bin yüz guruşa ve üç yüz on yedi senesi Cumâde’l-ûlâ’sının dokuzunda 3 eylül sene 315 bin üç yüz elli guruşa iblağ edildiği sâlifü’z-zikr 22 Kânûn-ı Sânî sene 316 tarihli cedvelde gösterilmiştir. Mûmâ-ileyhe vezâ’if-i mevdû’asını reviyyet-mendâne ve mukdimâne îfâ etmekde olmasından nâşi bin üç yüz on sekiz senesi Cumâde’l-ûlâ’sının dördünde terfî’an rütbe-i ûlâ sınıf-ı sânîsi tevcîh buyurulmuşdur.

(2) Mûmâ-ileyhin uhdesinde bin üç yüz yirmi senesi Şevval’inin on altısında üçüncü rütbeden Mecîdî nişân-ı zîşânı ihsân buyurulduğu ve bin üç yüz yirmi bir senesi Safer’inin on birinde 26 Nisan sene 319 ma’âş-ı hâlîsiyle mezkûr odanın üçüncü mümeyyizliği tevcîh edildiği Sadâret-i Uzmâ Sicil Müdîriyetinin 3 Mayıs sene 319 tarihli vukû’at pusulasında gösterilmişdir.

(3) Mûmâ-ileyhin ma’âşı bin üç yüz yirmi iki senesi Şevvâl’inin on sekizinde 12 Kânûn-ı Evvel sene 320 dört yüz elli guruşun humsuyle bin sekiz yüz guruşa iblağ ve şehr-i mezkûrun yirmi birinde 15 Kânûn-ı Evvel sene 320 ma’âş-ı hâlîsiyle mümeyyiz-i sânîliğe terfî edildiği mezkûr Sicil Müdîriyetinin 18 Kânûn-ı Evvel sene 320 tarihli vukû’at pusulasında bildirilmişdir.

(1) Mûmâ-ileyhin ma’âşı bin üç yüz on dokuz senesi Ramazan’ının on dördünde 12 Kânûn-ı Evvel sene 317 bin dört yüz guruşa ve sene-i merkûme Zi’l-ka’de’sinin on ikisinde 7 Şubat sene 317 bin beş yüz elli guruşa iblâğ edildiği Sadâret-i Uzmâ Evrâk Müdîriyeti’nin 19 Ağustos sene 325 tarihli vukû’at pusulasında gösterilmiştir.

(4) Mûmâ-ileyhin ma’âşı bin üç yüz yirmi yedi senesi yirmi üçünde 1 Nisan sene 325 Meclis-i Mebusân karârıyle bin yedi yüz elli guruşa tenezzül etdiği mezkûr müdîriyetin 19 Ağustos sene 325 tarihli pusulasında gösterilmişdir.

(5) Mûmâ-ileyhin mukaddemâ Hazîne-i Enderûn hademeliğinde bulunduğu halde terceme-i hâline derç eylememiş olduğundan tescil edilememiş ve bu def’a ibrâz eylediği Hazîne-i Hümâyûn kethudalığının 19 Ağustos sene 325 tarihli ilmühaberine nazaran bin iki yüz seksen iki senesi Şevval’inin on altısında 19 Şubat sene 281 yüz guruş ma’âşla Hazîne-i Enderûn-ı Hümâyûn hademeliği silkine dâhil olup bin üç yüz bir senesi Şa’ban’ın on dokuzunda 1 Haziran sene 300 Sadâret Evrak Odasına nakl olunduğu ve Enderûn-ı Hümâyûnda bulunduğu müddet zarfında bir gûne sû-i hâli olmayup îfây-ı hüsn-ihizmet eylediği gösterilmiş olmağla ilave ve tezyîl edildi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme